login fotoalbum nieuwsbrief contact
Komende activiteiten
Geen activiteiten


Verslag Afd Vergadering

Geplaatst door Jannes op 6-3-2019 16:57:53 (1242 gelezen)
Ter info

Terugkoppeling ALV 1 maart 2019.
Vrijdag 1 maart 2019 werd de voorjaars ALV van afdeling Friesland ’96 gehouden. Vooruitlopend op de notulen hierbij een samenvatting van de belangrijkste besluiten en bevindingen.
Er waren vertegenwoordigers van 45 (van de 55) verenigingen aanwezig, 4 verenigingen hebben zich afgemeld, 6 verenigingen waren zonder bericht afwezig.
Ingekomen stukken
Van 8 verenigingen, waarvan 3 verenigingen een gezamenlijk stuk.
De inhoud van de stukken had voor het overgrote deel te maken met voorstellen tot aanpassing op het Vervoersprogramma versie 20 februari 2019.
Mededelingen.
- Uitbreiding bestuur. Afdeling is voornemens i.v.m verlichting van de werkzaamheden het bestuur uit te breiden van 7 naar 9.
- Samenspel inrichting. Voorzitter deelt mee dat de GIS tool zover gevorderd is dat we voor dit jaar (2019) een Pilot draaien op een aantal vluchten.
- Nieuwe secretaris van de afdeling. Herman Brinkman zal op voorhand toetreden tot het bestuur in de functie van 1e secretaris. Omdat benoemingen statutair in de najaarsvergadering dienen plaats te vinden, zal Herman bij akkoord van de vergadering, vanaf dat moment officieel toetreden tot het bestuur.
- Extra trainingsvluchten.
Het bestuur afdeling verzoekt verenigingen zich beschikbaar te stellen als inkorfmogelijkheid. Idealiter minimaal één vereniging per samenspel.
Verenigingen dienen voor alle extra trainingsvluchten beschikbaar zijn. Opgave uiterlijk 15 maart 2019, via secretaris@friesland96.nl.
- Aantal manden
Het bestuur ontvangt graag uiterlijk 15 maart 2019 een opgaaf van het aantal manden aanwezig en in bezit bij de verenigingen.
- Nationale inkorfcentra’s (NIC). Apart ophaalschema eendaagse fond. Op de sectorale vluchten E25, E27 en E29, alsmede de BENELUX vlucht E31 dient ingekorfd te worden bij een daartoe aangewezen NIC. Inmiddels is de officiële uitvraag naar de verenigingen.
Notulen ALV Friesland ’96, d.d. 11 november 2018.
Op een paar kleine wijzigingen na, wordt het verslag verder ongewijzigd vastgesteld.
Financieel jaarverslag 2018
Op basis van de gegevens uitleg is de penningmeester decharge verleend.

Vaststellen vervoersprogramma 2019.
Het gepresenteerde Vliegprogramma 2019 wordt uitvoerig besproken.
Het afdelingsbestuur wil de vernieuwing een kans geven en zichzelf niet buitenspel zetten door straks geen mening te kunnen vormen in de NPO ledenraad over wel/niet slagen van de nieuwe opzet. Het afdelingsbestuur ziet deze pilot dan ook als een proefjaar.
Voor verenigingen die later willen instappen in het JD programma zal een extra trainingsvlucht worden georganiseerd en zo mogelijk meerdere. Ook voor de Natour kunnen extra trainingsvluchten worden georganiseerd
Diverse verenigingen maken van de gelegenheid gebruik om hun bezwaar op het Vervoersprogramma toe te lichten.
De hoofdzaak van de bezwaren tegen het Vervoerprogramma zoals voorgesteld door de afdeling is dat men de 4e, 5e en 6e vlucht voor de jonge duiven zodanig wil inkorten dat liefhebbers ook later kunnen inspelen. Daarnaast werd gepleit om de laatste vlucht Rethel in te korten.
Piet Broersma (0219) attendeert ook nog op landelijk vliegprogramma waarin staat dat de vitesse vlucht, is Natour vlucht, van week 37 een maximale afstand kent van 350 km, is Ameland. Derhalve is Rethel als lossingsstation te ver.
Naschrift, voor alle duidelijkheid: Dit geldt dus niet voor de jonge duiven (F37) waar andere afstandscriteria voor gelden (400 km kortste afstand spelgebied).
Voorzitter zegt dat bestuur zich wil houden aan de criteria NPO. Bestuur heroverweegt te kiezen voor een station korter bij. Daarbij zal ook overleg plaatsvinden met afdeling 10.
Naschrift: door het bestuur is besloten voor de Natourvlucht N37 een ander lossingsstation te kiezen. Rethel wordt Marche.
Na een peiling van de aanwezigen, door de voorzitter, is besloten het bestuursvoorstel in stemming te brengen.
Stemprocedure. Bij de stemming wordt aan de afgevaardigde van de vereniging gevraagd zijn stem mondeling uit te brengen, voor of tegen het vervoersprogramma van de afdeling
De uitslag wordt door 2 bestuursleden digitaal vastgelegd.
Uitslag van de stemming van het vervoersprogramma versie 20 februari 2019, zoals gepresenteerd door de afdeling is als volgt.
- Voor 45 stemmen
- Tegen 23 stemmen
- Blanco 10 stemmen
Het vervoersprogramma blijft dus in principe zo als door de afdeling is gepresenteerd.
Een tabel van de uitslag als bijlage toegevoegd.

Voorstellen Kampioenschappen Tourkampioenschappen. Gekozen is eerst voor:
- Voorstel B (met algemene stemmen aangenomen)
Daarna kon een keuze worden gemaakt uit voorstel B jong 1 of 2 touren. Gekozen is voor.
- Voorstel B Jong 2 touren (Met algemene stemmen aangenomen) Voorstel B jong 2 touren:
Marathon kampioenschappen.
Gekozen is voor Marathon 1 (Met algemene stemmen aangenomen)
Generale kampioenschappen.
Gekozen is voor Generaal Kort en Generaal Lang (Met algemene stemmen aangenomen)
Generaal Kort: Optelling van Vitesse, Midfond en Jong (J-vluchten) Generaal Lang: Optelling van Midfond, Dagfond en Jong (F-vluchten)
Natour bij generaal.
Uitslag van de stemming voorstel Natour wel te laten meetellen voor Generaal Kort is als volgt.
- Voor 41 stemmen
- Tegen 31 stemmen
- Blanco 6 stemmen
Een tabel van de uitslag als bijlage toegevoegd.
Duifkampioenschap.
Gekozen is voor geen aftrekvlucht voor het duifkampioenschap(Met algemene stemmen aangenomen)
Zondagsregeling.
Voor alle kampioenschappen geldt de zondagsregeling
Bespreken afdelingsvoorstellen.
Zondagsregeling aangenomen.
Installatie werkgroep “Samen”
- Sjaak Buwalda
- Jan Heeres
- Simon Zeeman
Nemen zitting in de commissie “Samen”
Vitesse
V15, V16, V17, V18, V21, V23, V25, V27 en V29
6 v/d 9
Midfond
M19, M20, M22, M24, M26, M28 en M30
5 v/d 7
Dagfond
E21, E23, E25, E27, E29 en E31
5 v/d 6
Jong Vitesse
J25, J26, J27, J28, en J29
4 v/d 5
Jong Midfond
F30, F32, F33, F35 en F37
4 v/d 5
Natour
N32, N33, N34, N35, N36 en N37
5 v/d 6
Marathon 1
A22, A24, A25, A27, A28, A30 en A31
1 aftrekvlucht

Installatie convoyeurs
- Pieter Eekhof
- Lucas Lageveen
Vullen de vacatures van convoyeur op.
Installatie Lossingscoördinatoren
- Ype Hemstra
- Dirk-Jelle Drost
Zijn benoemd als Lossingscoördinatoren.
Voorstel strikter handhaven ophaal routes
Er komt een striktere handhaving van het “terecht” opnemen van verenigingen in de ophaalroutes.
Anders kan “administratieve vergoeding” van € 50,= worden opgelegd bij niet tijdig afmelden bij vervoerder.
Voorstel strikter handhaven aantallen in de mand
Er komt een striktere handhaving van het aantal duiven per mand bij inkorven voor wedvluchten;
Anders kan een “administratieve vergoeding” van € 10,= per onjuist aangeboden mand worden opgelegd.
Opgemaakt d.d. 5 maart 2019
Printvriendelijke pagina Stuur dit nieuwsbericht naar een kennis Creëer een PDF van dit artikel
 
De reacties zijn eigendom van de inzenders. Wij zijn en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud.
Poster DiscussieKalender
Vorige maandJun 2020Volgende maand
ZoMaDiWoDoVrZa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Telefoonnummer
Rayon West


Postduiven Vereniging De Doorzetters, Steenwijkerwold © 2013 | RSS